Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek részére

 

Ez a nyilatkozat azt írja le, hogyan dolgozza fel a Budapest Consultans Kft („mi“) az Ön személyes adatait. A nyilatkozat meglévő és egykori ügyfeleinknek, érdeklődőknek és jövőbeni lehetséges ügyfeleknek, valamint azok társtulajdonosainak, szerveinek és egyéb munkatársainak szól. A törvény besorolása szerint Adatkezelőnek minősülünk.

 

Adatkezelő megnevezése

 

Budapest Consultans Gazdasági tanácsadó Kft
Székhely: 1036 Budapest Galagonya utca 5.
Levelezési cím: megegyezik a székhellyel
Cégjegyzékszám: 01 09 066343
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 1 436 0500
Honlap: www.buco.hu
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl ki.

 

1. Az adatfeldolgozás célja

 

Személyes adatait az alábbi célokra fogjuk feldolgozni:

 • az üzleti kapcsolat megalapozására, kezelésére és ügyintézésére;
 • a meglévő ügyfélkapcsolat erősítésére vagy érdeklődők megkeresésére, beleértve az aktuális jogszabály-változásokról és szolgáltatási ajánlatunkról szóló tájékoztatást (marketing);
 • már kiadott megbízás esetén az iroda belső szervezésére és kárügyintézésére;

 

 

és amennyiben az ügyfél megbízást adott rá:

 

 • az ügyfelek bérelszámolásának elvégzésére, (beleértve a havonkénti bér- és jövedelem-elszámolást, a hatóságok felé történő havi és éves jelentéseket stb.);
 • az ügyfelek részére végzett pénzügyi és üzleti könyvelés elvégzésére;

 

Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:

 

 • a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése;
 • a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése;
 • a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás;
 • a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése;
 • a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése;
 • megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása;
 • adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése;
 • feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában;
 • szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése belföldi ügyletek vonatkozásában;
 • felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában

 

Könyvvizsgálati tevékenységhez tartozik:

 

 • a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről,
 • a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátása,
 • a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése;
 • a gazdálkodó működésének átvilágítása, értékelése,
 • a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és járulék-, vám-, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértői tevékenység, szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ideértve – külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – az igazságügyi könyvszakértői tevékenységet is,
 • a számviteli, ellenőrzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás,

 

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük, adatainak rendelkezésre bocsátása alapvetően önkéntesen történik. Azonban ha Ön nem bocsátja rendelkezésre személyes adatait, úgy megbízatásunkat nem vagy nem teljesen tudjuk teljesíteni.

 

2. A feldolgozás jogi alapjai

 

Ha Ön érdeklődő, illetve lehetséges jövőbeni ügyfél, kapcsolattartási adatait elektronikus posta küldése vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján történő direkt reklám céljára az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikkely 1. bekezdés a) pontjának megfelelően csak az Ön kifejezett beleegyezésével dolgozzuk fel.

 

Ha Ön ügyfelünk, személyes adatait azért dolgozzuk fel, mert erre az Önnel kötött szerződés teljesítésére van szükség (GDPR 6. cikkely 1. bekezdés b) pont).

 

Egyebekben az Ön személyes adatait elsődlegesen jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, hogy az 1. pontban megnevezett célokat elérjük (GDPR 6. cikkely 1. bekezdés f) pont, továbbá jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR 6. cikkely 1. bekezdés c) pont).

 

3. Az Ön személyes adatainak továbbítása

 

Az érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő arra kijelölt munkatársai, és vezető tisztségviselői illetve az informatikai szolgáltatásokat ellátására megbízott társaság munkatársai ismerhetik meg.

 

Az Adatkezelő ezen túlmenően csak jogszabályban meghatározott esetben adja át a személyes adatokat más személyek vagy állami szervek, hatóságok számára

 

Amennyiben az 1. pontban megnevezett célokra feltétlenül szükséges, személyes adatait az alábbi címzetteknek fogjuk továbbítani:

 

 • általunk alkalmazott IT-szolgáltató az OSA IT Kft és a DATEV eG,
 • közigazgatási hatóságok, bíróságok és közjogi testületek;
 • könyvvizsgálók auditálás céljára;
 • biztosítótársaságok biztosítási szerződés megkötésének alkalmából, biztosítási esemény teljesítéséről vagy bekövetkeztéről (pl. kötelező felelősségbiztosítás),
 • ügyfelek, amennyiben a mindenkori ügyfél tulajdonostársairól, testületeiről és egyéb munkatársairól van szó;
 • kooperációs partnerek és érdekünkben tevékenykedő jogi képviselők;
 • az ügyfél által meghatározott egyéb címzettek (pl. az ügyfél konszernjéhez tartozó társaságok);
 • ezen kívül ügyfeleink munkavállalóinak személyes adatai esetén a bérelszámolás területén:
 • a munkavállaló hitelezői, valamint az ehhez esetleg kapcsolódó jogérvényesítésben részesek, az esedékes követelések érdekében történő önkéntes fizetésengedményezéseknél is,
 • az üzemi és törvényes érdekképviseleti szervek,
 • biztosítótársaságok a fennálló csoportos vagy egyéni biztosítás, valamint munkatársi [nyugdíj]előtakarékossági pénztárak keretében,
 • a munkavállaló vagy harmadik személy javára történő kifizetéssel foglalkozó bankok,
 • üzemorvosok és nyugdíjpénztárak,

 

A fent megnevezett címzettek közül egyesek Magyarország területén kívül működhetnek, vagy Magyarország területén kívül dolgozhatják fel az Ön személyes adatait. Intézkedéseket teszünk annak érdekében, továbbá szavatoljuk, hogy valamennyi címzett legalább a GDPR szerint elvárt, megfelelő adatvédelmi szintet biztosítsa.

 

4. A tárolás időtartama

 

Az Ön személyes adatait alapvetően annak az üzleti kapcsolatnak a megszűnéséig tároljuk, amelynek keretében adatait felvettük, vagy az alkalmazható törvényes elévülési vagy megőrzési határidők lejáratáig. Ezen túlmenően az esetleges olyan jogviták befejezéséig, amelyek esetében az adatokra bizonyítékként van szükség. Amennyiben Ön ügyfél, volt ügyfél, érdeklődő, ill. lehetséges jövőbeni ügyfél vagy az előbbiek kapcsolattartó személye, az Ön személyes adatait marketing céljából az Ön ellentmondásáig vagy hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, amennyiben a marketingintézkedésre az Ön hozzájárulásának alapján kerül sor.

 

5. Az Ön személyes adatokkal összefüggő jogai

 

Ön többek között jogosult arra, hogy (i) felülvizsgálja, vajon feldolgozunk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, melyeket, és hogy ezekről másolatokat kapjon, (ii) személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését vagy törlését kérje, amennyiben ezek hamisak vagy nem jogszerűen dolgozzák fel őket, (iii) azt kérje,hogy korlátozzuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, (iv) bizonyos körülmények között ellentmondjon személyes adatai feldolgozásának, vagy a feldolgozáshoz előzőleg adott beleegyezését visszavonja, aminek során a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét, (v) az adatok átruházhatóságát kérje, amennyiben Ön ügyfelünk, (vi) ismerje olyan harmadik fél azonosságát, akiknek továbbítják az Ön személyes adatait és (vii) panaszt emeljen az adatvédelmi hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
1530 Budapest, Pf. 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
+36 1 391 1400
+36 1 391 1410 (fax)
[email protected]
www.naih.hu